Bekijk

Het team van PHAROS advocaten kan u bijstaan bij de omgevingsrechtelijke aspecten van uw bouw- of transformatieproject. Wij adviseren en procederen regelmatig over omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, onteigening van onroerend goed, planschade en nadeelcompensatie.

gebouw vastgoed vanaf beneden bekeken pharos advocaten omgevingsrecht

Het team van PHAROS advocaten kent de weg bij overheden en de verschillende rollen en bevoegdheden van de bestuursorganen binnen de gemeente (gemeenteraad en het college).

De bouw- en gebruiksmogelijkheden van onroerend goed in Nederland (zowel bebouwd als onbebouwd) zijn op dit moment voor een groot deel vastgelegd in publiekrechtelijke regels (zoals bestemmingsplannen, of de Wabo). Met ingang van 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking zijn getreden, waar alle op dit moment nog geldende ‘ruimtelijke’ wetten en regels in zullen opgaan.

We helpen je navigeren bij:

Recent werk:

  • Juridische begeleiding van diverse woningbouwprojecten voor een ontwikkelend bouwbedrijf
  • Begeleiding bestemmingsplanprocedure transformatie warenhuis naar winkels, horeca, 136 huurappartementen en een inpandige parkeergarage
  • Begeleiding van projectontwikkelaars op het snijvlak van publiek recht en civiel recht (Samenwerkingsovereenkomst met publiekrechtelijke inspanningsverplichting, 'Didam’, omgevingsvergunning)
  • Juridische begeleiding project B&Y terrein Terschelling (recreatieappartementen, woningen)